Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

 

JAARVERSLAG 2016 OUDERENBERAAD Zuid-Holland Noord

Definitieve versie dd. 26-6-2017

 

Inleiding

Het Ouderenberaad Zorg & Welzijn Zuid-Holland Noord bestaat sinds de start van het Nationaal Programma Ouderenzorg in 2008. De leden zijn allen 60-plussers, die de belangen van de meer vitale en de kwetsbare ouderen in  de hele regio willen behartigen. Het bestaansrecht van het Ouderenberaad is gelegen in de inhoudelijke meerwaarde van onze uitingen en activiteiten. Deze berust op:

·       expertise en ervaringskennis van de leden van het Ouderenberaad;

·       intensieve contacten en informatie-uitwisseling met ouderen en hun organisaties in de regio, in het bijzonder ouderenbonden, patiënten-en (wijk)bewonersorganisaties, Wmo-raden en oudereninitiatieven;

·       erkenning door relevante partijen via het benutten van de expertise van het Ouderenberaad en zijn leden.

 

Doelstellingen

Het Ouderenberaad stelt zich ten doel knelpunten in wonen, welzijn en zorg voor (kwetsbare) ouderen te inventariseren en te analyseren en zo mogelijk oplossingen aan te dragen of voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie te formuleren. Het wil vooral de stem van kwetsbare ouderen laten horen aan beleidsmakers en andere betrokkenen. Dat omvat onder andere:

·       het signaleren van relevante trends en sociale vraagstukken en het initiëren van het debat hierover;

·       het gevraagd en ongevraagd adviseren aan genoemde partijen over wetenschappelijk onderzoek en innovatie, beleid en beleidsuitvoering;

·       het deelnemen aan c.q. het werven van deelnemers voor onderzoeks- en innovatieprojecten gericht op het verbeteren van de leefsituatie van ouderen;

·       het nemen van initiatieven, gericht op de verbetering van de leefsituatie van ouderen.

 

Vergaderingen en gastsprekers

Het Ouderenberaad vergaderde in 2016 in totaal 9 keer.

Tijdens de vergaderingen van het Ouderenberaad kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

-       projectpresentaties van projectleiders die de mening en advies van ouderen willen horen. 

-       adviezen en voorstellen die voortkomen uit de werkgroepen

-       regionale ontwikkelingen, vanuit gesprekken met stakeholders

-       knelpunten en daaruit voortvloeiende actiepunten.

 

In de loop van het jaar dacht het Ouderenberaad op verzoek mee over de onderzoeksopzet of analyse van de resultaten van de volgende projecten:

 

Focusgroepsgesprekken met 24 ouderen over belemmerende klachten, uitgevoerd door mw. S. van Blijswijk, onderzoeker LUMC

Het doel van deze studie was om aanbevelingen te doen om de huisartsenzorg beter af te stemmen op de wensen en behoeften van thuiswonende ouderen met belemmerende klachten in het dagelijks leven.

Het Ouderenberaad leverde (in mei 2016) feedback op de resultaten en conclusies van het onderzoek.

 

Onderzoek van mw. M. Garvelink, betreffende een internationale vergelijking van het beslissen over de leefomgeving van ouderen; ervaringen van ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals

Het Ouderenberaad dacht (in november 2016) mee over de opzet van dit onderzoek.

 

Samenwerking met het Universitair Netwerk Care Zuid-Holland (UNC ZH)

In december maakte het Ouderenberaad kennis met mw. M. Caljouw, wetenschappelijk coördinator van het UNC ZH en besprak met haar de mogelijke bijdragen van het Ouderenberaad t.a.v. de versterking van cliëntparticipatie binnen het UNC-ZH. (Zie ook de activiteiten van de werkgroepen hieronder.)

 

Concept visie Huisartsengeneeskunde voor ouderen van het Nederlands Huisartsen Genootschap       

In augustus gaf het Ouderenberaad commentaar op de concept visie, via een bespreking met prof. J. Gussekloo, hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde en verbonden aan de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC, in haar rol als voorzitter van de NHG-werkgroep ‘standpunt Ouderengeneeskunde’, en mw. L. Tolsma, beleidsmedewerker van het NHG. Dit commentaar werd door de opstellers verwerkt in het visiedocument.

 

Master Vitality and Ageing LUMC

Verder overlegde het Ouderenberaad (in augustus) met mw. Y. Drewes, coördinator master Vitality and Ageing van het LUMC, over de mogelijke bijdragen van het Ouderenberaad aan de Master.

Dit heeft geleid tot interviews met leden van het Ouderenberaad door Masterstudenten.

 

Samenwerking met afdeling Interne Geneeskunde sectie Ouderengeneeskunde

Al geruime tijd participeren enkele leden van het Ouderenberaad in de Blokcommissie Onderwijs 3 e jaars studenten Ouderengeneeskunde LUMC. Daarnaast nemen leden van het Ouderenberaad jaarlijks deel aan interviews met 3 e jaars studenten en het slotdebat van dit onderwijsblok.

 

Met prof. Gussekloo werd overlegd welke bijdragen het Ouderenberaad verder zou kunnen leveren.

 

Daarnaast waren in de loop van het jaar de volgende managers en bestuurders te gast in een vergadering van het Ouderenberaad:

·       dhr. S. Gerritsen, sectormanager Ondersteuning en Participatie Libertas Leiden

over wijkgericht werken en de ontwikkelingen van de wijkteams en de achterliggende visie.

·       dhr. J. Kroes, divisiemanager Zorg bij Zorg en Zekerheid (Z&Z).

Over de uitkomsten van de knelpunteninventarisatie (zie voor meer informatie onder de activiteiten van de werkgroep Achterbanraadpleging) en de mogelijkheden voor samenwerking met Z&Z.

·       dhr. E. van Alphen, directeur van Transmuralis,

over de stand van zaken rond het opstellen van de Regio-agenda door Transmuralis.

·       mw. L. Berkhout bestuurder van ActiVite en

·       mw. A. Asberg, bestuurder van Marente.

 

 

Eigen onderwerpen/ initiatieven

 

·       Medeaanvrager van project Warme overdracht

Het Ouderenberaad was mede aanvrager van het project Warme overdracht bij ZonMw n.a.v. een call voor projectaanvragen om NPO-innovaties structureel te borgen. Dit project is een samenwerkingsproject van de regionale ziekenhuizen, vier thuiszorgorganisaties, de huisartsen in de regio ZHN (NZLO en Huisartsenvereniging Rijnland), ondersteund door twee gemeenten Leiden en Alphen aan de Rijn. Kern van het project is de inzet van een wijkverpleegkundige als schakel tussen ziekenhuis en thuis voor kwetsbare oudere patiënten die zijn opgenomen.

Vanuit het Ouderenberaad zijn 2 leden afgevaardigd naar de adviesgroep, die is ingesteld door de bestuurders van het samenwerkingsverband.

 

Samenwerkingspartners en opdrachtgevers

Leden van het Ouderenberaad nemen deel aan allerlei overleggen en adviesgroepen in de regio.

Inmiddels vervult het Ouderenberaad een structurele adviserende rol voor het LUMC, zowel voor de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde als voor de afdeling Interne Geneeskunde sectie Ouderengeneeskunde. Zo denkt het Ouderenberaad mee over de relevantie van projectvoorstellen voor ouderen en het interpreteren van de resultaten van diverse projecten, en ook over het onderwijs aan geneeskunde studenten.

 

 

In 2016 werkte het Ouderenberaad samen met of in opdracht van:

-     het LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG),

en afdeling Interne Geneeskunde sectie Ouderengeneeskunde,

-     Leyden Academy on Vitality and Ageing,

-     Hogeschool Leiden,

-     Zorg en Zekerheid,

-     Gemeente Leiden,

-     Werkplaats Sociaal Domein Leiden- Den Haag (WSD),

-     Libertas Leiden,

-     Radius,

-     Universitair Netwerk Care Zuid-Holland.

 

Daarnaast participeerden leden van het Ouderenberaad in 2016 (o.a.) in de volgende klankbordgroepen, werkgroepen en in projecten:

·       blokcommissie Onderwijs Ouderengeneeskunde LUMC 3 e jaars studenten,

·       de CVA projectgroep en de klankbordgroep Palliatieve zorg van Transmuralis,

·       de patiënten-naastenraad van Propallia,

·       de stuurgroep KNOP,

·       het project Grootschalig Luisteren en

·       in de initiatiefgroep Odensehuis, die voor Leiden en Oegstgeest werkt aan de verwezenlijking van dit concept van Radius,

·       de adviesgroep project Warme Overdracht

·       Movit MD (multidisciplinaire scholing professionals)

·       Geriatrisch Netwerk

·       Project Niet Pluis gevoel i.s.m. Hogeschool Leiden

·       in het landelijke Platform  BeterOud.

 

 

Activiteiten werkgroepen in 2016

Het Ouderenberaad kent al enkele jaren drie werkgroepen; de werkgroep Projecten, de werkgroep Achterbanraadpleging en de werkgroep Wijkgericht Werken. De rol van de werkgroepen is om een verzoek van de algemene vergadering van het Ouderenberaad uit te werken in een voorstel of een advies. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan de algemene vergadering van het Ouderenberaad. Alleen het Ouderenberaad als vergadering heeft beslissingsrecht. Vervolgens voeren de werkgroepen de geaccordeerde activiteiten uit.

 

In 2016 hebben de drie werkgroepen de volgende activiteiten ontplooid:

 

 

Werkgroep Projecten in 2016

De werkgroep Projecten heeft een notitie opgesteld met bevindingen en aanbevelingen rond informatievoorziening over de leefsituatie van ouderen en het gebruik van voorzieningen ouderen. De hoofdconclusie is dat gemeenten via landelijke databestanden van met name het CBS, landelijk gecoördineerde periodieke onderzoeken in gemeenten en gemeentelijke periodieke onderzoeken in principe veel informatie krijgen over dit onderwerp. In de notitie adviseert het Ouderenberaad gemeenten en instellingen een conceptueel kader en een informatieplan op te stellen ten behoeve van het Ouderenbeleid en met elkaar samen te werken om de informatievoorziening te coördineren en te verbeteren;

Deze notitie is toegestuurd aan de gemeenten en de grote zorgorganisaties in de regio.

 

Daarnaast heeft de werkgroep Projecten het initiatief genomen voor het project ‘Vitaal en langer zelfstandig wonen’, in samenwerking met de werkplaats Sociaal Domein (WSD) van de Hogeschool Leiden. De werkgroep heeft hiervoor een projectplan geschreven en een subsidieaanvraag bij de gemeente Leiden ingediend. De vraagstelling is in het kort: hoe kunnen ouderen hun vitaliteit bevorderen en onder welke condities kunnen zijn langer thuis blijven wonen. Indien de subsidie rondkomt, zal het project begin 2017 starten.

 

Verder heeft de werkgroep Projecten t.a.v. verschillende onderzoeken meegedacht. In de bijlage staat een overzicht van alle in 2016 uitgebrachte adviezen.

 

Werkgroep Achterbanraadpleging:

In 2016 voerde de werkgroep Achterbanraadpleging de volgende activiteiten en projecten uit:

·       inventarisatie van knelpunten in de zorg voor ouderen bij de achterban. Aanleiding voor deze inventarisatie was een overleg met Zorg & Zekerheid in 2015, waarin het verzoek gedaan werd aan het Ouderenberaad om knelpunten aan te dragen, die ouderen ervaren. De uitkomsten van de inventarisatie zijn opgenomen in een Knelpuntennotitie. Deze notitie werd in juni tijdens een plenaire vergadering van het Ouderenberaad besproken met dhr. J. Kroes, divisiemanager Zorg bij Zorg en Zekerheid. Daarna werden in verschillende bilaterale overleggen oplossingsrichtingen bedacht en afspraken gemaakt over de uitvoering ervan. Ook werd de notitie ter informatie toegestuurd aan alle Wmo-adviesraden en Seniorenraden in de regio.

·       Ter afronding van de ingezette ronde in het najaar van 2015 heeft de werkgroep in het voorjaar van 2016 verschillende Wmo-adviesraden en Seniorenraden bezocht. In totaal werden er 10 gesprekken gevoerd, over de werkwijze van de raden en hun informatiebehoefte.

·       Uit die gesprekken bleek dat er interesse was in meer onderling contact. Daarom heeft de werkgroep in september 2016 een netwerkbijeenkomst voor leden van Wmo-adviesraden en Seniorenraden georganiseerd. De uitkomsten van de interviews met Wmo- adviesraden en Seniorenraden werden daar gepresenteerd, waarna een drietal goed functionerende adviesraden een presentatie hield.  Daarna volgde een levendige discussie, waarin ervaringen werden uitgewisseld en knelpunten werden benoemd. Aanwezig waren 25 personen, die in totaal 8 raden vertegenwoordigden.

·       In december heeft de werkgroep een themabijeenkomst over Valpreventie georganiseerd voor cliëntenraden van ouderenzorgorganisaties, in samenwerking met Z&Z en in het kader van de ontvangen subsidie voor ‘Frisse blik op ouderen’. In totaal namen 30 personen deel.

 

 

Werkgroep Wijkgericht werken

 

De werkgroep ‘Wijkgericht werken’ hield zich in 2016 bezig met:

 

·       Begeleiding onderzoek naar succes- en faalfactoren van burgerinitiatieven

In 2016 ging de werkgroep een samenwerking aan met de werkplaats Sociaal Domein van het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden. Studenten onderzoeken welke factoren een burgerinitiatief (voor en door ouderen) tot een succes maken. Daarbij vormt de werkgroep Wijkgericht Werken de begeleidingsgroep voor het onderzoeksteam. De eerste resultaten worden begin 2017 verwacht.

  

·       Monitoring sociale wijkteams in het kader van zorg en welzijn voor/van ouderen

Doel van deze monitoring is de stem van de ouderen in de wijk en de gemeenten te versterken. De werkgroep verzamelde de evaluaties van de individuele gemeenten van de sociale wijkteams. Het wachten is nu op het uitkomen van meer evaluaties, om dan te bekijken welke acties ondernomen kunnen worden.

 

Werkgroep Continuering

Medio 2017 werd een werkgroep Continuering opgericht, met de opdracht zich te buigen over nieuwe financieringsbronnen. De werkgroep heeft een beschrijving gemaakt van de doelen en meerwaarde van het Ouderenberaad en mogelijke rollen voor opdrachtgevers. Deze analyse leidde tot een nieuwe (concept) foldertekst, voor het informeren van potentiële opdrachtgevers/ financiers en het voeren van netwerkgesprekken. Omdat de werkgroep Projecten de meeste contacten heeft met (potentiële) opdrachtgevers, werd besloten om de acquisitie van nieuwe (project)subsidie over te laten aan deze werkgroep Projecten en beëindigde de werkgroep Continuering haar activiteiten.

 

 

Externe communicatie en PR

·       Film

Op verzoek van het Nationaal Platform Ouderenzorg  werd een korte film opgenomen over het Ouderenberaad en de Academische Werkplaats Geriatrie in de Eerste lijn. Deze werd vertoond tijdens het landelijke slotcongres van het NPO in december 2016.

 

·       Folder

Zoals hierboven gemeld is er een nieuwe foldertekst voorbereid. Deze zal in 2017 worden uitgegeven en verspreid.

 

·       Werving nieuwe leden

De profielschets voor leden van het Ouderenberaad werd geactualiseerd en op basis hiervan werd een tekst voor een oproep geschreven. Een nieuwe ronde voor de werving van nieuwe leden werd hiermee in gang gezet.

 

 

 

Samenstelling van het Ouderenberaad

 

Per 31 december 2016 bestond het Ouderenberaad uit de volgende personen:

   

Naam

Woonplaats

 

Specifieke taak binnen Ouderenberaad

Mw. Irma Gehner

Leiderdorp

 

Voorzitter

Dhr. Paul Hertzberger

Alphen aan den Rijn

Voorzitter a.i. werkgroep Achterbanraadpleging

Mw. Mieke van Riel

Oegstgeest

Voorzitter werkgroep Projecten

 

 

 

Overige leden (in   alfabetische volgorde)

 


Dhr.   Ewout Cassee

Noordwijk

Allen   lid van een of meer werkgroepen

Dhr.   Gert Hylkema

Sassenheim


Dhr. Johan Hogendoorn

Leiden


Dhr. Ton Kohlbeck

Oegstgeest


Mw. Mary Leune

Warmond


Mw. Wilma Meijer

Leiderdorp


Dhr. Kees van der Moolen

Leiden


Dhr.   Theo Roes

Leiden


Dhr. T. Verlaan

Leiden


Mw. Loek Wheeler

Warmond


Dhr. Johan van Wijk

Alphen a/d Rijn


 

In de loop van 2016 namen de volgende leden afscheid van het Ouderenberaad:

dhr. N. Heijstek, dhr. H. Hoekstra. Daarnaast is dhr. F. Winkel op hoge leeftijd overleden.

 

Ondersteuning

In 2016 werd het Ouderenberaad inhoudelijk, secretarieel en financieel ondersteund door Zorgbelang Zuid-Holland, vanuit de provinciale basissubsidie. Daarnaast leverde het LUMC, vanuit de afdeling PHEG van het LUMC en door middel van subsidies van het Nationaal Programma Ouderenzorg, in de persoon van Frederique van Weering inhoudelijke en coördinerende ondersteuning. Het LUMC stelde daarnaast vergaderruimte en parkeergelegenheid beschikbaar aan de leden van het Ouderenberaad.

 

Bijlage

Overzicht uitgebrachte adviezen projecten Werkgroep Projecten van het Ouderenberaad in 2016

   

   

   

 

Datum

Naam project/indiener

Inhoud van het   project

Verzoek aan Ouderen-beraad

Advies   werkgroep

Project gehonoreerd of niet d.d

Februari 2016

‘Informatie aan ouderen ivm voorbereiding op laatste levensjaren’

Frédérique

aan te vragen door de consortia   Palliatieve zorg Noord-Holland & Flevoland en Propallia (Zuid-Holland   Noord).

 

De doelstelling is het organiseren van   infor-matiebijeenkomsten om ouderen te voorzien over voor hen relevante informatie   hoe zij zich kunnen voorbereiden op hun laatste levensjaren.

 

 

 

MBT. de subdoelen: werd ingebracht:

Maak ook geschreven   informatiemateriaal

Bij nascholing/ andersoortige bijeenkomsten huisartsen   beter toe rusten in het omgaan met vragen van ouderen mbt. deze problematiek.   

Betrek ook stagiaires huisartsen   geneeskunde bij de uitvoering.

 

Februari 2016

 

'Concept plan langer zelfstandig wonen, gemeente Leiden' op verzoek van Lilja Perdijk

 

Uiteraard zal het Ouderenberaad   gehoor geven aan een uitnodiging deel te nemen aan een focusgroep

De analyse in deze notitie ziet er goed uit en kan een   prima basis kan zijn voor het verder uitschrijven van beleid.

Aantal kanttekeningen gemaakt en   suggesties gedaan. zoals

-het betrekken van professionele   instellingen en

-het verder gestalte geven aan wijkzorg-zones als basis.

 

 

Mei 2016

 

DREAMER studie   Sandra Verdoorn, Henk Frank Kwint (apotheek Stevenshof) en Jeanet Blom (LUMC)

Het doel van de studie   is te onderzoeken of een medicatie beoordeling, gericht op de ervaren   gezondheidsklachten en persoonlijke wensen van de patiënt ten aanzien van   medicatie, de gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven verbetert van   ouderen boven de 70 jaar met 7 of meer geneesmiddelen per dag.

 

 

 

Indien mogelijk wil de werkgroep tussentijds   of in ieder geval na afloop graag nog eens van gedachte wisselen over de   uitkomst

Een uitermate nuttige   studie. De opzet is weloverwogen.

Het aantal medicijnen   van 7 is zo te zien aan de hoge kant.

 

Studie loopt al


Datum

Naam   project/indiener

Inhoud van het project

Verzoek aan   Ouderen-beraad

Advies werkgroep

Project   gehonoreerd of niet d.d

Juli- augustus

Call   ZonMw mbt subsidieaanvraag om NPO-innovaties structureel te borgen.

Door samenwerkingsverband tussen   Activite, Topaz, de zorgafdeling van het LUMC, Z en Z, de gemeentes Alphen en   Leiden en Ouderenberaad is het project

De warme overdracht.

Stappenplan: centraal staan een snelle overdracht van gegevens   aan de wijkverpleegkundige, die de hulp thuis verder organiseert en het   informeren van de huisarts van betrokkene door de specialist, die   ingeschakeld is.

 Bewaken dat het project   opgezet en uitgevoerd wordt vanuit het perspectief van ouderen;

‘Oliemannetje’ zijn, waar nodig bij uitvoering van het project.

 

Deelnemen aan projectgroep/

werkgroep.

De werkgroep is   van mening, dat het project van harte moet worden ondersteund.

Verder lijkt het de werkgroep een goede zaak de doelgroep uit te   breiden naar alle 75-plussers, die opgenomen worden, bij wie de screening zo   snel mogelijk na opname plaats vindt.

De   werkgroep vindt het van belang te bekijken of naast de gemeente Leiden ook de   andere gemeentes in Noordelijk Zuid-Holland op een of andere manier   participeren in dit project.

 

Het   project is goedgekeurd.

Oktober

 

Bespreking   opzet onderzoek revalidatie na een heupbreuk; Monique van Eijk, o.a.   ouderengeneeskundige in het Bronovoziekenhuis in Den Haag en verbonden aan   het LUMC

De opzet is onderzoek te doen om een best-practice behandelpad te   ontwikkelen voor degenen, die in het ziekenhuis belanden met een heupfractuur   en nog thuis wonen. Een tweetal aspecten komen aan de orde: Geriatric Hip   (geriatrische revalidatie na een heupfractuur) en Home Hip (onderzoeken welke   positieve condities in de thuissituatie een bijdrage kunnen leveren aan het genezingsproces.)

Gevraagd   wordt op korte termijn in te stemmen met deze opzet, zodat een aanvraag de   deur uit kan.

Verder   wordt een deelnemer aan de te formeren werkgroep gevraagd.

 

De   werkgroep is van mening dat het een zeer nuttig onderzoek is.

Pijnbestrijding   zou een belangrijk aandachtspunt moeten zijn bij de verdere behandeling.

Er lijkt een   belangrijke taak weggelegd voor fysiotherapeuten, die mensen thuis   behandelen. 

De werkgroep acht het van belang te bekijken of de ontwikkelde   behandelpaden ook van nut kunnen zijn   voor andere cliëntgroepen.

 


Datum

Naam project/indiener

Inhoud van het project

Verzoek aan Ouderen-

beraad

Advies werkgroep

Project   gehonoreerd of niet d.d

Januari 2016

“Niet pluis gevoel bij ouderen in de wijk: van signaal tot   actie”. Hogeschool Leiden uitgevoerd in   samenwerking met een aantal organisaties op het vlak van onderwijs,   onderzoek, publieke gezondheid, zorg en welzijn. Zowel de Hogeschool Leiden, Wmo-werkplaats Den Haag en   Leiden, GGD HM en Transmuralis hebben een regionaal werkgebied.

Trainen van vrijwilligers en   professionals (laag opge-leiden) bij zorg- en wel-zijnsorganisaties in   het vroegtijdig signaleren van   psychosociale problematiek bij ouderen en borging hiervan bij de deelnemende   instellingen. Ala werkwijze “Signaleren   van Niet Pluis Gevoel” van GGD

Professionals en vrijwil-ligers   getraind in het herkennen en melden van signalen die kunnen duiden op   psychosociale proble-men. De deelnemers leren hun ‘Niet Pluis gevoel’ te   vertalen in acties en leren de grenzen kennen.

Participatie in het project

Behoorlijk goed uitgewerkt project.

Kun je vrijwilligers en professionals   samen trainen.

Maak afspraken met instellingen over   het opvolgen van de signalen.

Bij vroegsignalering kunnen   huismees-ters, wijkbeheerders en degenen, die klantencontact-centra bemannen   een belangrijke rol spelen. Neem hen mee in de training

 

Februari 2016

 

“Het effect van   stoppen met statines op mobiliteit bij kwetsbare ouderen”.

 

Jacobijn Gussekloo

 

 

Nagaan of het stoppen met statines   verschil op mobiliteit oplevert.

Is dit relevant voor ouderen, zijn zij met enige kwetsbaarheid   geneigd 6 maanden pla-cebo te slikken.

Wil Ouderenberaad in   'begeleidingsgroep' mee-denken ?.

Een dergelijk project zal hopelijk   bijdragen aan het beter beheersen van het voorschrijven van medicijnen aan   ouderen. 

 


Datum

Naam project/indiener

Inhoud van het project

Verzoek aan Ouderen-beraad

Advies werkgroep

Project gehonoreerd of niet d.d

Januari 2016

‘Omgaan   met Angst in de Derde Levensfase’ Philip   Spinhoven

 

Bereik: 150 personen tussen 55 en 75 jaar met milde tot   matige angstproblemen uit 38 verschillende huisartspraktijken.

 

Angst is een van de meest voorkomende en invaliderende   gezondheidsproblemen bij ouderen;

Angstproblemen vormen een risicofactor voor angst en   depressieve stoornissen en verschillende chronische lichamelijke ziekten;

Er zijn bijna geen preventieve   interventies voor angstproblemen onder ouderen

Ehealth interventie Voluit Leven in de Derde Levensfase   (via internet), gebaseerd op A(cceptance and) C(ommitement) T(herapy):   Mindfulness: oefeningen.

Negen lessen waarin je stap voor stap   getraind wordt in het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Vier afspraken met een POH-GGZ

Meedoen in klankbordgroep en   projectgroep

Eens met de noodzaak van preventie op dit gebied.

Zijn 4 gesprekken met een POH-GGZ niet wat te belastend   voor de deelnemers

 

Aanvraag onderzoek is goedgekeurd