Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Samenstelling Ouderenberaad

Het Ouderenberaad: leden vol levenswijsheid

Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord bestaat uit ongeveer 19 leden die variëren in leeftijd tussen de 60 en 90 jaar. Bij de samenstelling is zorggedragen voor een goede vertegenwoordiging van de meer vitale en juist ook de kwetsbare ouderen vanuit de hele regio. Deze kwetsbare ouderen weten hoe het is om het ‘lijdend voorwerp’ te zijn. Zij zijn dus bij uitstek ervaringsdeskundig!

Naast de algemene ledenvergadering van het Ouderenberaad zijn verschillende werkgroepen actief op het gebied van projecten, achterbanraadpleging en PR.

Werkgroepen

De werkgroepen van het Ouderenberaad
Het Ouderenberaad kent drie werkgroepen; Projecten, Achterbanraadpleging en Wonen Welzijn Zorg Kwetsbare Ouderen.
De rol van de werkgroepen is onder andere om een verzoek van de algemene vergadering van het Ouderenberaad uit te werken in een voorstel of een advies. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan de algemene vergadering van het Ouderenberaad. Alleen het Ouderenberaad als vergadering heeft beslissingsrecht. Vervolgens voeren de werkgroepen de geaccordeerde activiteiten uit.
Hierna worden de taken van elke werkgroep beschreven:

Werkgroep Projecten
De werkgroep heeft de volgende taken:

 • Het monitoren van projecten waarbij het Ouderenberaad betrokken is of is geweest.
 • Het participeren in nieuwe projecten.
 • Het uitwerken van ideeën voor nieuwe oplossingsrichtingen en nieuwe projecten.

Onder de werkgroep Projecten ressorteert tot 1 maart 2018 de projectgroep
‘Vitaal en zelfstandig wonen’

Werkgroep Achterbanraadpleging

De werkgroep heeft de volgende taken:

 • Advies uitbrengen aan het Ouderenberaad hoe de mondigheid van ouderen(organisaties) en cliëntenraden te verbeteren.
 • Inventariseren tegen welke knelpunten ouderen (in een kwetsbare situatie) aanlopen en welke oplossingen zij wenselijk vinden.
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van een methode voor raadpleging van verschillende gremia binnen de achterban (te denken valt aan: WMO-adviesraden, seniorenraden, cliëntenraden, ouderenbonden, etc.).
 • Het netwerk van contacten met ouderen (organisaties) vergroten en binden aan het Ouderenberaad.
 • Bijeenkomsten organiseren over een actueel thema.

Werkgroep Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen
Het doel van de werkgroep is de zorg voor en het welzijn van de ouderen in de wijk en de gemeenten te versterken door de stem van ouderen te laten horen; is de samenleving (in regio Zuid-Holland Noord) er voldoende op toegerust om de kwetsbare ouderen in te toekomst op te vangen?

De werkgroep Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen heeft de volgende taken:

 • Opstellen van een visie hoe de ideale wijk voor ouderen eruit zou moeten zien op basis van de notities van het Ouderenberaad ‘Welbevinden in een veranderende samenleving’ en ‘Wonen, zorg en welzijn in de wijk; Wijkgericht werken’, aangevuld met ideeën naar aanleiding van rapporten over de seniorvriendelijke stad en de dementievriendelijke stad alsmede de uitkomsten uit het onderzoek van de projectgroep Vitaal en langer zelfstandig wonen.
 • Inventariseren hoe het in de praktijk is middels bijvoorbeeld een opdracht aan de hogeschool Leiden om dat uit te zoeken voor 3 gemeenten in
  1. De Duin en bollenstreek, waaronder de gemeente Teylingen
  2. Leiden
  3. Rijnstreek.
 • Advies uitbrengen aan de werkgroep Achterbanraadpleging hoe de visie verder te verspreiden.

Project Vitaal en langer zelfstandig wonen
De Projectgroep Vitaal en langer zelfstandig wonen voert het project 'Vitaal en zelfstandig wonen' uit en is op initiatief van het Ouderenberaad tot stand gekomen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein (WSD) van de Hogeschool Leiden. Subsidiegever is de gemeente Leiden. Het project loopt in principe tot 1 maart 2018 en is in principe afgesloten middels een bijeenkomst, georganiseerd door het Ouderenberaad en WSD. Een PDF van de samenvatting en het rapport kunt u downloaden op pagina Adviezen.

Beoogd resultaat van het project:
een gedegen en door ouderen gedragen advies, dat antwoord geeft op de volgende vragen:

 • op welke wijze kunnen ouderen in de regio Zuid-Holland Noord hun vitaliteit bevorderen en welke ondersteuning vanuit de samenleving hebben zij daarbij nodig;
 • op welke wijze en onder welke condities kunnen ouderen in de regio langer zelfstandig (thuis) wonen
 • en op welke wijze kunnen de gemeenten in de Leidse regio, instellingen en maatschappelijke organisaties condities scheppen ten gunste van de vitaliteit, het langer zelfstandig (thuis) wonen en de kwaliteit van leven van ouderen.


Leden Ouderenberaad

Irma Gehner
Voorzitter Ouderenberaad. 
Lid:
Blokcommissie Ouderengeneeskunde 3e jaars studenten, van het Leids Universitair Medisch Centrum.
Project niet Pluisgevoel.

Anneke de Swart
Lid:
werkgroep Achterbanraadpleging
beheer website

Ariane van Santen

Cathalijne Louwes
Lid:
werkgroep Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen

Christina Harrevelt

Ewout Cassee
Lid:
werkgroep Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen

Gert Hylkema
Lid:
werkgroep Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen

Jan Landkroon
Lid:
werkgroep Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen

Johan Hogendoorn
Beheer website
Voorzitter:
werkgroep Achterbanraadpleging
Lid:
projectgroep Vitaal en Zelfstandig Wonen 

Johan van Wijk
Lid:
Ouderenplatform (Utrecht),
OSO Commissie Zorg en Welzijn (OSO),
werkgroep Projecten

Kees van der Moolen
Lid:
werkgroep Projecten
werkgroep Vitaal en Zelfstandig Wonen

Loek Wheeler
Lid:
Transmuralis CVA projectgroep
Propallia (LUMC):patiënten-naastenraad
Transmuralis klankbordgroep Palliatieve zorg
werkgroep projecten

Margriet van Rees
Lid:
werkgroep Projecten

Mary Leune
Lid:
Werkgroep Achterbanraadpleging

Paul Hertzberger
Vicevoorzitter:
werkgroep Achterbanraadpleging
Lid:
OSO afdeling Z en W Alphen aan de Rijn

Radboud Maas
Secretaris:
werkgroep Achterbanraadpleging

Ron Laport

Theo Roes
Lid:
Stuurgroep Leidse Proeftuinen (Leyden Academy on Vitality and Aging),
werkgroep Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen,
werkgroep Projecten,
projectgroep Vitaal en Zelfstandig Wonen

Toon Verlaan
Secretaris:
werkgroep projecten,
werkgroep Wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen
projectgroep Vitaal en Zelfstandig Wonen