Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen


Werkplan Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord 2018


Het doel van het Ouderenberaad

Het Ouderenberaad stelt zich ten doel knelpunten in wonen, welzijn en zorg voor (kwetsbare) ouderen te inventariseren en te analyseren en zo mogelijk oplossingen aan te dragen of voorstellen voor (wetenschappelijk) onderzoek en innovatie te formuleren. Het wil vooral de stem van (kwetsbare) ouderen laten horen binnen onderwijs, onderzoek en beleid.

De taken van het Ouderenberaad

 1. Signaleren van knelpunten in zorg en welzijn voor (kwetsbare) ouderen.
 2. Bepalen welke knelpunten met de hoogste prioriteit zouden moeten worden aangepakt.
  Dit door het benoemen van thema’s (werkplan) waar het Ouderenberaad zich op gaat richten. Deze thema’s kunnen per jaar verschillen, maar ook een langere doorlooptijd hebben.
 3. Wegen zoeken en stimuleren dat er aan de gesignaleerde knelpunten aandacht wordt geschonken.
 4. Het stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek naar deze knelpunten en de oplossing ervan
 5. Het participeren in onderzoek door bij te dragen aan de vraagstelling, de onderzoeksopzet, het benaderen van  de achterban en het helpen vertalen van de resultaten naar de doelgroep.     Wegen zoeken en stimuleren dat er met de resultaten van het onderzoek het nodige wordt gedaan ter verbetering van de situatie van (kwetsbare) ouderen.
 6. Bekijken of het daadwerkelijk gevoerde beleid van partijen aansluit op wensen van (kwetsbare) ouderen, op de door het Ouderenberaad benoemde thema’s.
 7. Professionals stimuleren te denken vanuit het belang en perspectief van de (kwetsbare) oudere.
 8. Het zoeken en benutten van publiciteit.
 9. Het organiseren van themabijeenkomsten.
 10. Het overdragen van expertise en het geven van trainingen.
 11. Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.
       

Eén keer per 6 weken komen de leden van het Ouderenberaad bijeen tijdens de vergadering van het Ouderenberaad, in het LUMC.

Daarnaast kent het Ouderenberaad drie werkgroepen.

De werkgroepen van het Ouderenberaad
Het Ouderenberaad kent drie werkgroepen; Projecten, Achterbanraadpleging en Wijkgericht Werken.
De rol van de werkgroepen is onder andere om een verzoek van de algemene vergadering van het Ouderenberaad uit te werken in een voorstel of een advies. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan de algemene vergadering van het Ouderenberaad. Alleen het Ouderenberaad als vergadering heeft beslissingsrecht. Vervolgens voeren de werkgroepen de geaccordeerde activiteiten uit.

Hierna worden de taken van elke werkgroep beschreven.

De werkgroep Projecten

De werkgroep heeft de volgende taken:

 • Het monitoren van projecten waarbij het Ouderenberaad betrokken is of is geweest.
 • Het participeren in nieuwe projecten.
 • Het uitwerken van ideeën voor nieuwe oplossingsrichtingen en nieuwe projecten.

Onder de werkgroep Projecten ressorteert tot 1 maart 2018 de projectgroep

‘Vitaal en zelfstandig wonen’

 

De werkgroep Achterbanraadpleging
De werkgroep heeft de volgende taken:

 • Advies uitbrengen aan het Ouderenberaad hoe de mondigheid van ouderen(organisaties) en cliëntenraden te verbeteren.
 • Inventariseren tegen welke knelpunten ouderen (in een kwetsbare situatie) aanlopen en welke oplossingen zij wenselijk vinden.
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van een methode voor raadpleging van verschillende gremia binnen de achterban (te denken valt aan: WMO-adviesraden, seniorenraden, cliëntenraden, ouderenbonden, etc.).
 • Het netwerk van contacten met ouderen (organisaties) vergroten en binden aan het Ouderenberaad.
 • Bijeenkomsten organiseren over een actueel thema.

 

De werkgroep Wijkgericht Werken

Het doel van de werkgroep is de zorg voor en het welzijn van de ouderen in de wijk en de gemeenten te versterken door de stem van ouderen te laten horen.

De werkgroep Wijkgericht Werken heeft de volgende taken:

 • Opstellen van een visie hoe de ideale wijk voor ouderen eruit zou moeten zien op basis van de notities van het Ouderenberaad ‘Welbevinden in een veranderende samenleving’ en ‘Wonen, zorg en welzijn in de wijk; Wijkgericht werken’, aangevuld met ideeën naar aanleiding van rapporten over de seniorvriendelijke stad en de dementievriendelijke stad alsmede de uitkomsten uit het onderzoek van de projectgroep Vitaal en langer zelfstandig wonen.

 • Inventariseren hoe het in de praktijk is middels bijvoorbeeld een opdracht aan de hogeschool Leiden om dat uit te zoeken voor 3 gemeenten in
  1. De Duin en bollenstreek, waaronder de gemeente Teylingen
  2. Leiden
  3. Rijnstreek.  

 • Advies uitbrengen aan de werkgroep Achterbanraadpleging hoe de visie verder te verspreiden.

Activiteiten voor 2018

Hierna worden de activiteiten van het Ouderenberaad als geheel en van de werkgroepen en projectgroep beschreven.

Speerpunten voor 2018:
In 2018 zal het Ouderenberaad acties ondernemen in het kader van de volgende speerpunten:

 • Het vinden van financiers van het Ouderenberaad
 • Dit zal gedaan worden door middel van gesprekken met potentiële opdrachtgevers/ financiers en het voeren van netwerkgesprekken.
 • Werving van nieuwe leden, ter versterking van het Ouderenberaad in verband met de uitbreiding van de activiteiten. Mochten er nieuwe leden gevonden worden, dan zal hen de kennismakingstraining van het Ouderenberaad aangeboden worden.

1. Activiteiten van het Ouderenberaad als vergadering

Tijdens de vergaderingen van het Ouderenberaad komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Projectpresentaties van projectleiders die de mening en advies van ouderen op hun voorstel willen.
 • Adviezen en voorstellen bespreken die voortkomen uit de werkgroepen
 • Ontwikkelingen bespreken die voortkomen uit gesprekken met stakeholders
 • Knelpunten in wonen, zorg en welzijn van ouderen en daaruit voortvloeiende actiepunten bespreken.

In 2018 participeren leden van het Ouderenberaad in klankbordgroepen, werkgroepen en in projecten, zoals:

 • Master Vitality & Ageing, LUMC,
 • Blokcommissie Onderwijs Ouderengeneeskunde LUMC 3 e jaars studenten geneeskunde,
 • APOP-studie (acuut presenterende oudere op de spoedeisende hulp), LUMC
 • Bestuurlijk overleg project Niet pluis gevoel van hogeschool Leiden en welzijnsorganisaties,
 • Regionaal Beleidsoverleg Huiselijk Geweld GGD Hollands Midden,
 • De CVA projectgroep en de klankbordgroep Palliatieve zorg van Transmuralis,
 • De patiënten-naastenraad van Propallia,
 • Adviesraad Sleutelnet,
 • Healthplatform gemeente Leiden,
 • In de initiatiefgroep Odensehuis, die voor Leiden en Oegstgeest werkt aan de verwezenlijking van dit concept van Radius,
 • Movit MD (multidisciplinaire scholing professionals),
 • Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH)
 • En in de landelijke beweging BeterOud.

2. Activiteiten van de Werkgroep Projecten in 2018

De werkgroep Projecten houdt zich in 2018 bezig met de volgende projecten en activiteiten:

 • Projectpresentaties in de werkgroep Projecten.
 • Uitwisseling voortgang lopende projecten waaraan leden van het Ouderenberaad deelnemen.
 • Vervolg en afsluiting Project Vitaal en langer zelfstandig wonen.
 • Uitwerken idee voor een nieuw project.

 

Project Vitaal en langer zelfstandig wonen

De projectgroep Vitaal en langer zelfstandig wonen voert het project ‘Vitaal en zelfstandig wonen’ uit en is op initiatief van het Ouderenberaad tot stand gekomen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de werkplaats Sociaal Domein (WSD) van de Hogeschool Leiden. Subsidiegever is de gemeente Leiden. Het project loopt in principe tot 1 maart 2018 en wordt in principe afgesloten middels een bijeenkomst, georganiseerd door het Ouderenberaad en WSD. 

 Beoogd resultaat van het project:

een gedegen en door ouderen gedragen advies, dat antwoord geeft op de volgende vragen:

 • op welke wijze kunnen ouderen in de regio Zuid-Holland Noord hun vitaliteit bevorderen en welke ondersteuning vanuit de samenleving hebben zij daarbij nodig;
 • op welke wijze en onder welke condities kunnen ouderen in de regio langer zelfstandig (thuis) wonen[1];      
 • en op welke wijze kunnen de gemeenten in de Leidse regio, instellingen en maatschappelijke organisaties condities scheppen ten gunste van de vitaliteit, het langer zelfstandig (thuis) wonen en de kwaliteit van leven van ouderen.

3. Activiteiten van de werkgroep Achterbanraadpleging in 2018

In 2018 voert de werkgroep Achterbanraadpleging de volgende activiteiten en projecten uit:

 • In overleg met Zorg en Zekerheid oplossingsrichtingen bedenken voor de  geïnventariseerde knelpunten in de zorg voor ouderen (uit de Knelpuntennotitie)
 • Organiseren van een themabijeenkomst voor ouderenbonden, WMO-adviesraden en/of cliëntenraden.
 • Het organiseren van 5 bijeenkomsten in de regio Zuid-Holland Noord over het onderwerp: Keuzes in de laatste levensjaren, wat kan en wat mag?  

4. Activiteiten van de Werkgroep Wijkgericht Werken in 2018

Activiteiten van de werkgroep Wijkgericht Werken in 2018

In 2018 houdt de werkgroep zich bezig met het volgende activiteiten:

 • Opstellen van een visie hoe de ideale wijk er volgens het Ouderenberaad uit zou kunnen zien.
 • Inventariseren hoe het in de praktijk is middels bijvoorbeeld een opdracht aan de hogeschool Leiden om dat uit te zoeken voor 3 gemeenten in
  1. De Duin en bollenstreek, waaronder de gemeente Teylingen
  2. Leiden
  3. Rijnstreek. 
 • Advies uitbrengen aan de Werkgroep Achterbanraadpleging hoe de visie verder te verspreiden. 

Samenwerkingspartners en opdrachtgevers van het Ouderenberaad
Op dit moment werkt het Ouderenberaad samen met of in opdracht van:

 • Het LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG)
 • En sectie Ouderengeneeskunde van de afdeling Interne Geneeskunde
 • Hogeschool Leiden
 • Zorg en Zekerheid
 • Gemeente Leiden
 • Werkplaats Sociaal Domein Leiden - Den Haag (WSD)


[1] Het Ouderenberaad zet thuis tussen haakjes om ook woonvormen tussen volledig zelfstandig thuis wonen en intramurale zorg in het advies te betrekken.