Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Werkplan Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord 2017 
 
Het doel van het Ouderenberaad

Het Ouderenberaad stelt zich ten doel knelpunten in wonen, welzijn en zorg voor (kwetsbare) ouderen te inventariseren en te analyseren en zo mogelijk oplossingen aan te dragen of voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie te formuleren. Het wil vooral de stem van kwetsbare ouderen laten horen aan beleidsmakers en andere betrokkenen. 
 
Speerpunten voor 2017

In 2017 zal het Ouderenberaad acties ondernemen in het kader van de volgende speerpunten: 


 • het vinden van financiers van het Ouderenberaad, mede in verband met de beëindiging van de kostenloze ondersteuning door Zorgbelang Zuid-Holland per 1 juli 2017.  Dit zal gedaan worden door middel van het uitgeven van een nieuwe folder voor het informeren van potentiële opdrachtgevers/ financiers en het voeren van netwerkgesprekken.

 
Activiteiten voor 2017
 
Hierna worden de activiteiten van het Ouderenberaad als geheel en van de werkgroepen en projectgroep beschreven.
 
1. Activiteiten van de Ouderenberaad als vergadering

Tijdens de vergaderingen van het Ouderenberaad komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Projectpresentaties van projectleiders die de mening en advies van ouderen op hun voorstel willen.
 • Adviezen en voorstellen bespreken die voortkomen uit de werkgroepen
 • Ontwikkelingen bespreken die voortkomen uit gesprekken met stakeholders
 • Knelpunten en daaruit voortvloeiende actiepunten bespreken 
 • Versterken van participatie van ouderen in projecten door eventuele nieuwe leden de kennismakingstraining van het Ouderenberaad aan te bieden.  

 
 
2. Activiteiten van de werkgroep Projecten in 2017
 
De werkgroep Projecten houdt zich in 2017 bezig met de volgende projecten en activiteiten: 
 
Klankbordfunctie bij project Warme overdracht

De regionale zorgorganisaties en Zorg en Zekerheid zijn per december 2016 gestart met de het project 'Warme overdracht' in Zuid-Holland Noord. Daarbij wordt een wijkverpleegkundige ingezet als schakel tussen ziekenhuis en thuis voor kwetsbare oudere patiënten die zijn opgenomen.  LUMC en de Alrijne Zorggroep werken in dit traject nauw samen met vier thuiszorgorganisaties: Activite, TOPAZ, Marente en Libertas Leiden, het Ouderenberaad Zorg en Welzijn, de regionale huisartsen en de gemeenten Leiden en Alphen a/d Rijn.  Het Ouderenberaad was mede aanvrager van het project. Vanuit het Ouderenberaad zijn 2 leden afgevaardigd naar de adviesgroep, die is ingesteld door de bestuurders van het samenwerkingsverband. Het OB treedt op als ambassadeur van de warme overdracht. Daarnaast zal het OB themabijeenkomsten voor zwijn achterban organiseren over de warme overdracht. 
 
Participatie in het onderzoek ‘Toegerust zijn voor Samen beslissen’ 

De onderzoeksvraag van dit project luidt: ‘Welke attitude, kennis en vaardigheden van patiënten en artsen en welke andere elementen gerelateerd aan (de voorbereiding op) het consult bepalen het Toegerust-zijn voor Samen Beslissen bij patiënten? ‘ Vanaf 2017 zal een lid van het Ouderenberaad meedenken bij de opzet en uitvoering van dit onderzoek. De verdere concrete rol van het Ouderenberaad wordt nog bepaald. 
 
Projectgroep Vitaal en zelfstandig wonen in 2017

Dit is per januari 2017 een nieuwe projectgroep, ressorterend onder de werkgroep Projecten. Het project ‘Vitaal en zelfstandig wonen’ is op initiatief  van het Ouderenberaad tot stand gekomen. Het zal worden uitgevoerd in samenwerking met de werkplaats Sociaal Domein (WSD) van de Hogeschool Leiden. Subsidiegever is de gemeente Leiden. Beoogd resultaat van het project:  een gedegen en door ouderen gedragen advies, dat antwoord geeft op de volgende vragen: 

 • op welke wijze kunnen Leidse ouderen hun vitaliteit bevorderen en welke ondersteuning vanuit de samenleving hebben zij daarbij nodig ;
 • op welke wijze en onder welke condities kunnen Leidse ouderen langer zelfstandig (thuis) wonen
 • en op welke wijze kunnen de gemeenten in de Leidse regio, instellingen en maatschappelijke organisaties condities scheppen  ten gunste van de vitaliteit, het langer zelfstandig (thuis) wonen en de kwaliteit van leven van ouderen.

 
Het project bestaat uit 3 deelprojecten, t.w.:

 • Een wetenschappelijke verkenning van de concepten- Vitaliteit en (langer) Zelfstandig wonen
 • Een inventarisatie van burgerinitiatieven voor en door ouderen in de regio ZHN. Deze informatie zal worden benut om in contact te komen met deze groepen en hen vragen over vitaliteit en langer zelfstandig (thuis) wonen.  Het Ouderenberaad betrekt ook woonvormen tussen volledig zelfstandig thuis wonen en intramurale zorg in het advies.  En gaat na of en op hoe deze burgerinitiatieven bijdragen aan de vitaliteit en het langer zelfstandig  thuis wonen. 
 • Gesprekken met ouderen, interviews en focusgroepsgesprekken, om te weten te komen welke ervaringen en wensen ouderen hebben ten aanzien van behoud van vitaliteit en het langer zelfstandig wonen.

De eerste twee deelprojecten worden uitgevoerd door de werkplaats Sociaal Domein. De leden van de projectgroep voeren het 3e deelonderzoek uit, namelijk de interviews en focusgroepsgesprekken. Hiervoor wordt een training gevolgd.  Daarna zijn zij betrokken bij de analyse van de uitkomsten van het onderzoek, het opstellen van het conceptrapport en het bespreken van het conceptrapport met ouderenorganisaties en andere groepen die een inbreng hebben geleverd.   
 
3. Activiteiten van de werkgroep Achterbanraadpleging in 2017 
 
In 2017 voert de werkgroep Achterbanraadpleging de volgende activiteiten en projecten uit:

 • In overleg met Zorg en Zekerheid oplossingsrichtingen bedenken voor de in 2016 geïnventariseerde knelpunten in de zorg voor ouderen (uit de Knelpuntennotitie) 
 • Organiseren van een 2e bijeenkomst over Valpreventie voor ouderenbonden en adviesraden Wmo/sociaal domein in het kader van de ontvangen subsidie voor ‘Frisse blik op ouderen’ 
 • Uitvoering deelproject UNC-ZH versterking cliëntenparticipatie, met als belangrijkste onderdeel het organiseren van 3 regionale bijeenkomsten voor vertegenwoordigers van cliëntenraden van de lidorganisaties van  het Universitair Netwerk voor de Care sector in de  provincie Zuid-Holland.  
 • Het indienen van een subsidieaanvraag voor het project Keuzes in de laatste levensjaren voor het organiseren van een tiental bijeenkomsten in de regio, bij de steunstichting van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid,  en hopelijk uitvoeren, in samenwerking met het NPO-netwerk. 


4. Activiteiten van de werkgroep Wijkgericht Werken in 2017

In 2017 houdt de werkgroep zich met name bezig met de volgende twee onderwerpen: 

 • Begeleiding onderzoek naar succes- en faalfactoren van burgerinitiatieven.  Sinds vorig jaar werkt de werkgroep samen met de werkplaats Sociaal Domein van het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden. Studenten onderzoeken welke factoren een burgerinitiatief (voor en door ouderen) tot een succes maken. Daarbij vormt de werkgroep Wijkgericht Werken de begeleidingsgroep voor het onderzoeksteam. Eerste resultaten worden begin 2017 verwacht.    
 • Inventariseren werkzaamheden sociale wijkteams in het kader van  zorg en welzijn voor/van ouderen  en monitoring functioneren sociale wijkteams. Doel van deze monitoring is de stem van de ouderen in de wijk en de gemeenten te versterken. Zodra de evaluaties van de individuele gemeenten van de sociale wijkteams beschikbaar zijn, bekijkt de werkgroep welke acties ondernomen kunnen worden.