Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Wat doen wij

Het Ouderenberaad Zorg en Welzijn zet zich op alle mogelijke manieren in om te zorgen dat de zorg voor (kwetsbare) ouderen daadwerkelijk verbetert. Zo signaleert en prioriteert het Ouderenberaad knelpunten in de zorg voor (kwetsbare) ouderen. En is het Ouderenberaad de drijvende kracht die aandacht voor die knelpunten vraagt door de publiciteit te zoeken, en in gesprek gaat met professionals en onderzoekers om deze punten te laten onderzoeken of oplossen. • Bezinningsdag Ouderenberaad 11 september 2019
  Bezinningsdag Ouderenberaad 11 september 2019

Bezinningsdag Ouderenberaad 11 september 2019

De taken van het Ouderenberaad

 1. Signaleren van knelpunten in zorg en welzijn voor (kwetsbare) ouderen Daarmee hangt samen het bewerkstelligen van optimale communicatie met (kwetsbare) ouderen.
 2. Bepalen welke knelpunten met de hoogste prioriteit zouden moeten worden aangepakt. Dit door het benoemen van thema’s (activiteitenplan) waar het Ouderenberaad zich op gaat richten. Deze thema’s kunnen per jaar verschillen, maar ook een langere doorlooptijd hebben.
 3. Wegen zoeken en stimuleren dat er aan de gesignaleerde knelpunten aandacht wordt geschonken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het zoeken van de publiciteit, het benaderen van beleidsmakers, gemeentebesturen, gemeenteraden, WMO-adviesraden en het leggen van contacten met organisaties die aan oplossingen kunnen bijdragen.
 4. Het stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek naar deze knelpunten en de oplossing ervan, bijvoorbeeld via Tympaan, gemeentes, partners uit het netwerk enz.
 5. Het participeren in onderzoek door bij te dragen aan de vraagstelling, de onderzoeksopzet, het benaderen van de achterban en het helpen vertalen van de resultaten naar de doelgroep. Dit hoeft niet per se uitgevoerd te worden door leden van het Ouderenberaad, maar het Ouderenberaad ziet erop toe dat het gebeurt.
 6. Wegen zoeken en stimuleren dat er met de resultaten van het onderzoek het nodige wordt gedaan ter verbetering van de situatie van (kwetsbare) ouderen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het zoeken van de publiciteit, het benaderen van beleidsmakers, gemeentebesturen, gemeenteraden, WMO-adviesraden en andere organisaties die kunnen bijdragen aan het implementeren van de resultaten.
 7. Bepalen of het daadwerkelijk gevoerde beleid van partijen (aanpak knelpunten, uitrol resultaten onderzoek) aansluit op wensen van (kwetsbare) ouderen.
 8. Professionals stimuleren te denken vanuit het belang en perspectief van de (kwetsbare) oudere.
 9. Het zoeken en benutten van publiciteit.
 10. Deelnemen aan cliënten(be)raden van zorg- en welzijnsinstellingen in de regio.
 11. Het organiseren van themabijeenkomsten.
 12. Het ouderenberaad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit.


Samenwerkingspartners en opdrachtgevers van het Ouderenberaad

Op dit moment werkt het Ouderenberaad samen met of in opdracht van:

- het LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) 

- en de afdeling Ouderengeneeskunde

- Leyden Academy on Vitality and Ageing, 

- Hogeschool Leiden, 

- Zorg en Zekerheid

- Gemeente Leiden

-  Werkplaats Sociaal Domein Leiden- Den Haag (WSD).

- Libertas

- Radius

- Universitair Netwerk Care Zuid-Holland.

 
Daarnaast participeren individuele leden van het Ouderenberaad in klankbordgroepen, werkgroepen en in projecten, zoals : 

 • blokcommissie Ouderengeneeskunde LUMC,  
 • de CVA projectgroep en de klankbordgroep Palliatieve zorg van Transmuralis, 
 • de patiënten-naastenraad van Propallia,  
 • de stuurgroep KNOP, 
 • het project Grootschalig Luisteren en 
 • in de initiatiefgroep Odensehuis, die voor Leiden en Oegstgeest werkt aan de verwezenlijking van dit concept van Radius, 
 • de adviesgroep project Warme Overdracht
 • in de landelijke beweging Beter Oud. 
 • Movit MD (multidisciplinaire scholing professionals 

 
Het Ouderenberaad heeft al enige tijd drie werkgroepen:

 • Achterban;
 • Wonen, Welzijn en Zorg;
 • Zorg en Onderwijs

De rol van de werkgroepen is om een verzoek van de algemene vergadering van het Ouderenberaad uit te werken in een voorstel of een advies. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan de algemene vergadering van het Ouderenberaad. Alleen het Ouderenberaad als vergadering heeft beslissingsrecht.   Vervolgens voeren de werkgroepen de geaccordeerde activiteiten uit.