Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

 

JAARVERSLAG 2019 OUDERENBERAAD ZORG EN WELZIJN ZUID-HOLLAND NOORD


1. Wat is het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord?


Het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord is één van de acht regionale ouderendelegaties die vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn gestart met het doel de stem van ouderen te laten horen binnen onderwijs, onderzoek en beleid.
Vanaf de oprichting in 2008 is het Ouderenberaad verbonden met het LUMC (met name met het wetenschappelijk onderzoek, de opleiding geneeskunde, en de master Vitality and Ageing) en de Hogeschool Leiden (met name de Werkplaats Sociaal Domein). Sinds 2019 is het Ouderenberaad ook nauw verbonden met het Universitair Netwerk voor de Care sector in Zuid-Holland (UNC-ZH). Naast zijn functie op regionaal niveau is het Ouderenberaad op landelijk niveau formeel vertegenwoordigd in de door de Minister van VWS ingestelde Raad van Ouderen. Hierin hebben vertegenwoordigers van alle acht regionale ouderenorganisaties zitting.

Het Ouderenberaad stelt zich ten doel de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen door als competente partner te functioneren bij onderwijs, onderzoek en beleidsontwikkeling op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen.
De leden van het Ouderenberaad zijn allen 60-plussers met hun eigen competentie ten aanzien van deze missie van het Ouderenberaad.


2. Hoe werkt het Ouderenberaad?

2.1 Het plenaire Ouderenberaad en het Presidium
Het Ouderenberaad telt momenteel 20 leden, van wie 11 mannen en 9 vrouwen. Eén lid heeft een Surinaamse achtergrond.

Het plenaire Ouderenberaad is het beleidsbepalende orgaan waar:

 • informatie wordt gepresenteerd en uitgewisseld over lopende en nieuwe activiteiten in de afzonderlijke werkgroepen en projectgroepen;
 • de kennis en competenties van de leden worden vergroot door het uitnodigen van sprekers vanuit andere organisaties;
 • wordt besproken aan welke projecten we deelnemen en over welke projecten we adviseren;
 • adviezen, jaardocumenten en afvaardiging naar andere organisaties worden vastgesteld.

Het Ouderenberaad kent een Presidium, dat de dagelijkse leiding van het Ouderenberaad vormt. Het bereidt de agenda van de vergaderingen van het Ouderenberaad voor en bespreekt de toewijzing van taken aan een of meer van de werkgroepen.


2.2. De werk- en projectgroepen van het Ouderenberaad
Het Ouderenberaad kent drie werkgroepen:

 •  De werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)
  De werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg richt zich op de verbetering van de zorg voor en het welzijn en wonen van de ouderen in de wijk en de gemeenten. De zorg betreft hier wijkgerichte zorg, eerstelijnszorg, thuiszorg en dergelijke. De werkgroep werkt nauw samen met de Werkplaats Sociaal Domein van de Hogeschool Leiden. Gezien de thema’s die spelen in de Raad van Ouderen heeft de Werkgroep WWZ ook een belangrijke rol bij de voorbereiding van de inbreng van het Ouderenberaad in de Raad van Ouderen.
 • De werkgroep Zorg en Onderwijs (Z&O)
  De werkgroep Zorg en Onderwijs richt zich op onderzoek en onderwijs in relatie tot de zorg, met name ziekenhuis- en verpleeghuiszorg. De werkgroep geeft in dat kader advies aan onderzoekers van met name het LUMC en UNC-ZH met betrekking tot voorgenomen onderzoeksplannen en draagt actief bij aan de opleidingen van a.s. professionals (geneeskunde studenten, studenten van de master Vitality and Ageing).
 • De werkgroep Achterban (AB)
  De werkgroep Achterban richt zich op het versterken en onderhouden van contacten met de achterban, via samenwerking met andere ouderenorganisaties en het inrichten en onderhouden van een breed samengesteld netwerk van ouderen die het Ouderenberaad willen en kunnen ondersteunen in zijn werkzaamheden.


2.3. Formele samenwerkingsovereenkomsten
Met het LUMC, de Leidse Hogeschool/Werkplaats Sociaal Domein Leiden & Den Haag en het UNC-ZH (Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland) is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten Ook met Beter Oud/de Raad van Ouderen is een overeenkomst afgesloten. In beide overeenkomsten zijn onder meer de afspraken vastgelegd over de financiële en personele ondersteuning die de partners aan het Ouderenberaad toezeggen aan het Ouderenberaad.

Voor uitgebreidere beschrijving van de missie, visie en structuur van het Ouderenberaad, zie de notitie Ouderenberaad – Wie zijn wij en wat doen we.


3. Jaarverslag 2019


3.1 Algemene ontwikkelingen

3.1.1    Samenwerkingsovereenkomst met landelijke Raad van Ouderen

In 2019 kwam een formele samenwerkingsovereenkomst tot stand met de landelijke Raad van Ouderen, die door de landelijke overheid is ingesteld en gesubsidieerd. In deze Raad heeft het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord twee zetels. De leden worden geacht een achterban te hebben en te onderhouden. De overeenkomst met de Raad van Ouderen biedt het Ouderenberaad een formele extra bestaansgrond naast de samenwerkingsovereenkomsten binnen de regio.

3.1.2    Samenwerkingsovereenkomst met Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland
Al in December 2016 maakte het Ouderenberaad kennis met het UNC ZH en werd een mogelijke samenwerking besproken. Begin 2019 sloten het Ouderenberaad het UNC-ZH daadwerkelijk een samenwerkingsovereenkomst. Het UNC-ZH, bestaande uit het LUMC en twaalf zorgorganisaties in Zuid-Holland, is een netwerk voor het samen met de praktijk maken, delen en toepassen van kennis in de verpleeg- en verzorgingshuizen. De drie speerpunten van het netwerk zijn kwaliteit van leven bij dementie, geriatrische revalidatie en palliatieve zorg. Verder vindt het UNC-ZH participatie van ouderen/cliënten belangrijk en gaat het hier de komende jaren mee aan de slag. Het UNC-ZH leverde het Ouderenberaad in 2019 een secretaris.

3.2     Activiteiten per samenwerkingspartner
Leden van het Ouderenberaad nemen deel aan allerlei overleggen en adviesgroepen in de regio.
In 2019 bestonden de relaties van het Ouderenberaad met zijn formele samenwerkingspartners uit de volgende activiteiten.

3.2.1     LUMC

 • Taskforce Ouderenzorg
  Tussen januari en mei formuleerde de Taskforce Ouderenzorg LUMC zijn visie en doelen. Tijdens de plenaire vergaderingen van het Ouderenberaad in januari, mei en november presenteerde en besprak dr. S.P. Mooijaart die met het Ouderenberaad: afstemming tussen specialismen, ondersteuning van oudere patiënten tijdens een ziekenhuisbezoek en onderwijs en opleiding voor zorgverleners in het ziekenhuis kwamen aan bod.
 • Project Freedom en Safety (afdeling PHEG)
  Tijdens de plenaire vergadering van het Ouderenberaad in februari presenteerde dr. D.P. Touwen de projectideeën voor het project Freedom en Safety, over de balans tussen bewegingsvrijheid en veiligheid en het gebruik van technologie in de zorg voor mensen met dementie. In 2018 betuigde het Ouderenberaad steun aan het projectidee. Nu gaf het Ouderenberaad feedback over het betrekken van bestuurders, commissie van kwaliteit en raden van toezicht, en het meenemen van ervaringen van thuiszorgteams en partners van cliënten in het project. Er zou een promovendus worden geworven om dit project uit te voeren. Het Ouderenberaad gaf aan zodra het project van start gaat graag zitting te nemen in de begeleidingscommissie en deel te nemen aan kwalitatief onderzoek.
 • Opname en Herstelafdeling (sectie Ouderengeneeskunde)
  Tijdens de plenaire vergadering in november introduceerde dr. S.P. Mooijaart de plannen voor het opzetten van een opname- en herstelafdeling in het LUMC, voor 65-plussers die via de SEH in het ziekenhuis worden opgenomen en op dat moment nog niet bekend binnen een specifiek specialisme. Hier zal behandeling en herstel hand in hand gaan en wordt vroegtijdig nagedacht over benodigde revalidatie. Afgesproken werd dat het Ouderenberaad zou meedenken over de inrichting van deze afdeling. Hiertoe vond in december een bijeenkomst plaats.
 • Preventieve medicatie voor hart- en vaatziekten in ouderen (afdeling PHEG)
  Enkele leden van het Ouderenberaad namen deel aan anderhalve dag panelgesprekken over het starten, continueren of stoppen van preventieve medicatie bij ouderen in bepaalde klinische situaties. Het panel bestond naast de leden van het Ouderenberaad uit multidisciplinaire zorgverleners en werd geleid door onderzoekers M.A. van der Ploeg en dr.mr. Y.M. Drewes.
 • Onderzoeksprojecten Advance Care Planning bij Dementie (afdeling PHEG)
  In juni vertelde de onderzoeksgroep van dr.ir. J.T. van der Steen (B. Azizi, L. Bavelaar, dr. H.J.A. Smaling en B. Tilburgs) in de vergadering van werkgroep Zorg en Onderwijs over hun onderzoeksplannen. De projecten betreffen informatieve video’s voor patiënten en mantelzorgers na de diagnose dementie, vragenlijsten over ervaringen van patiënten en mantelzorgers en een gesprekshulp voor patiënten en mantelzorgers tegenover huisartsen. Besproken werd dat het Ouderenberaad zou meedenken tijdens het ontwikkelen van deze producten. Een aantal leden leveren in 2019 enkele keren (schriftelijk en mondeling) input aan de onderzoeksgroep.
 • Blokcommissie Ouderengeneeskunde (opleiding Geneeskunde)
  Net als voorgaande jaren namen twee leden van het Ouderenberaad deel aan de commissie van het blok Laatste Levensfase van de studie Geneeskunde en participeerden meerdere leden van het Ouderenberaad in onderwijsactiviteiten van het blok.


3.2.2    Master Vitality and Ageing

 • Onderwijsactiviteiten
  De leden van het Ouderenberaad namen in 2019, net als de afgelopen jaren, deel aan diverse onderwijsactiviteiten voor de studenten, waaronder interviewopdrachten, co-creatiesessies en een introductiedag voor potentiële studenten.
 • Visitatiecommissie
  Tijdens de plenaire vergadering van het Ouderenberaad in november presenteerde opleidingsdirecteur prof. dr. J. Gussekloo de master en de recente ontwikkelingen en successen daarin. Communicatiemedewerker A. Schoenmakers presenteerde de nieuwe video waarin de werkvelden van alumni na de master worden getoond. Daarnaast werd besproken dat het Ouderenberaad weer zal meewerken aan een officiële visitatie die plaatsvindt in het voorjaar van 2020.


3.2.3    Hogeschool Leiden werkplaats Sociaal Domein

 • Videoproject
  De werkgroep Wonen Welzijn Zorg van het Ouderenberaad voerde samen met de werkplaats Sociaal Domein van de Hogeschool Leiden het videoproject uit met oudere bewoners van de Leidse Tuinstadwijk. Zie voor de verdere omschrijving van dit project onder werkgroep Wonen Welzijn Zorg.

3.2.4    Universitair Netwerk Care Zuid-Holland

 • Start promotietraject in combinatie met ondersteuning Ouderenberaad
  Tijdens de plenaire vergadering van het Ouderenberaad in maart presenteerden prof. dr. W.P. Achterberg (voorzitter UNC-ZH) en A.J. Doornebosch (coördinator UNC-ZH) het UNC-ZH. Ze lichtten de plannen toe een promovendus aan te nemen t.a.v. cliëntenparticipatie binnen het UNC-ZH en de rol van secretaris binnen het Ouderenberaad. In mei vertegenwoordigde een lid het Ouderenberaad in de selectieprocedure voor het aannemen van deze promovendus. Op de plenaire vergadering van september introduceerde de aangenomen promovenda Lisa van Tol het onderwerp van haar onderzoek: cliëntparticipatie. Het Ouderenberaad adviseerde als startpunt voor het onderzoeksproject ervaringen van o.a. cliëntenraden op te halen.
  Daarnaast vertelde dr. Monique Caljouw (wetenschappelijk coördinator UNC-ZH) over de speerpunten van het UNC-ZH, activiteiten van het netwerk in 2018 en over recente ontwikkelingen.


3.2.5    Raad van Ouderen
Het Ouderenberaad gaf input op concepten van de hieronder genoemde adviezen. Daarnaast gaf het Ouderenberaad input over mogelijke onderwerpen voor toekomstige adviezen van de Raad van Ouderen aan de minister. 

 • ‘Voorbereiden op ouder worden’
 • ‘Thuis in het verpleeghuis’
 • ‘Zingeving kan bijdragen aan verminderen van eenzaamheid’
 • ‘Gezondheidsbevordering ouderen’
 • ‘Perspectief van Ouderen’ (publicatie volgt in 2020)


3.2.6    Overige presentaties in de plenaire vergadering

Naast de bovengenoemde samenwerkingspartners waren in de loop van het jaar de volgende sprekers te gast in een plenaire vergadering van het Ouderenberaad:

 • M. Hollander (projectmanager bij Zorg4Effect) presenteerde in februari het project Radicale vernieuwing waardevol onderwijs (zie werkgroep Zorg en Onderwijs).
 • S. Fiselier (directeur), L. Crama (programmaleider) en L. Yu (kwaliteitsfunctionaris) van Transmuralis presenteerde in december de activiteiten van Transmuralis in 2019 en de voortgang van project de Warme Overdracht in het bijzonder.


3.3     Activiteiten werkgroepen  
Het Ouderenberaad kent al enkele jaren drie werkgroepen: werkgroep Wonen Welzijn Zorg (voorheen werkgroep Wijkgericht Werken), werkgroep Zorg en Onderwijs (voorheen werkgroep Projecten) en werkgroep Achterban. In 2019 hebben de werkgroepen de volgende activiteiten ontplooid.

3.3.1    Werkgroep Wonen Welzijn Zorg (WWZ)
De werkgroep Wonen Welzijn en Zorg (WWZ) was in 2019 vooral de inhoudelijke partner van de Werkplaats Sociaal Domein van de Hogeschool Leiden. Gezien de thema’s die speelden in de Raad van Ouderen had werkgroep WWZ ook een belangrijke rol bij het coördineren van het ophalen van input van het Ouderenberaad aan de Raad van Ouderen.

 • Videoproject
  Als vervolg op de rapportage Vitaal en langer zelfstandig (2018) verkende de werkgroep het onderwerp langer zelfstandig wonen van ouderen op een nieuwe manier, namelijk via een videoproject in de Tuinstadwijk. Dit project werd door leden van werkgroep samen met bewoners van de wijk uitgevoerd. De Werkplaats Sociaal Domein (WSD) van de Hogeschool Leiden heeft – na afwijzing van de subsidieaanvraag door de gemeente Leiden- het project gefinancierd en ondersteund. Eind 2019 zijn de video-opnamen gereed gekomen. Het product zal in 2020 worden besproken met stakeholders in de Tuinstadwijk en aan een breder publiek worden gepresenteerd (zie werkgroep Achterban; themabijeenkomst Wonen).
 • Woonvisie 2020-2030 gemeente Leiden
  Het Ouderenberaad heeft schriftelijk gereageerd op Woonvisie en bijbehorende Uitvoeringsagenda van de gemeente Leiden. Werkgroep WWZ nam hierin het voortouw. Tijdens de commissievergadering van de Leidse gemeenteraad verwoordde een lid van de werkgroep het standpunt. De boodschap – meer aandacht besteden aan wonen en zorg van ouderen in de Leidse wijken - is door de Leidse gemeenteraad gehoord. De raad heeft het college via een breed gesteunde motie gevraagd een integraal beleid te ontwikkelen op het gebied van wonen en zorg voor ouderen.
 • Platform ‘langer zelfstandig wonen’ gemeente Leiden
  Leden van de werkgroep c.q. het Ouderenberaad namen deel aan een aantal bijeenkomsten van het Leidse gemeentelijke platform Langer Zelfstandig Wonen. Zij hebben daar telkens gepleit voor meer actie op het terrein van wonen en zorg voor ouderen. Dit platform zal naar verwachting ook een rol spelen bij de uitvoering van bovengenoemd motie.
 • Inventarisatie tussenvoorzieningen
  De werkgroep heeft in 2019 diverse keren gesproken over de zogenaamde tussenvoorzieningen. In 2020 zal de werkgroep nader bezien op welke wijze deze activiteit wordt gecontinueerd.


3.3.2    Werkgroep Zorg en Onderwijs (Z&O)
De werkgroep Zorg & Onderwijs (Z&O) sluit aan op onderwijs en projecten van het LUMC en werkte in dat kader in 2019 vooral samen met het LUMC, de Master Vitality and Ageing en het UNC-ZH.

 • Project Juiste Zorg op de Juiste Plek
  Het Ouderenberaad is gevraagd te adviseren binnen het project Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZJP), met name binnen het deelproject Klein Leed. JZJP is één van de grote projecten van een regionaal ingerichte bestuurstafel. Reos, Zorg en Zekerheid en andere partijen zijn hierbij betrokken. Deelproject Klein Leed zal in januari 2020 inhoudelijk met de werkgroep worden besproken.
 • Project Duurzaam Bewegen
  De werkgroep vertegenwoordigde het Ouderenberaad in de advies- en begeleidingsgroep van het (door RAAK gefinancierd) project Duurzaam Bewegen van de Hogeschool Leiden.
 • Project SIA RAAK
  In het najaar woonde één van de leden een startbijeenkomst van project SIA RAAK bij, nadat een ander lid namens het Ouderenberaad heeft meegewerkt aan het projectvoorstel.
  Het project financiert onderzoeksprojecten van hogescholen samenwerkend met de beroepspraktijk, de publieke sector, of het mkb.
 • Project Vitale Delta
  De werkgroep besprak inhoudelijk het in voorbereiding zijnde Project Vitale Delta met de Hogeschool Leiden en besprak de mogelijke rol daarin van de werkgroep.    
 • Project Positieve Gezondheid
  Twee leden van de werkgroep hebben zitting genomen in de begeleidingscommissie van het project Positieve gezondheid, dat door de Academische werkplaats Publieke gezondheid wordt uitgevoerd, onder meer in Alphen en Leiden (de Stevenshof).
 • Verzoek onderzoek mantelzorgondersteuning
  De werkgroep deed een verzoek aan de werkplaats Sociaal Domein van de Hogeschool Leiden om een onderzoek te laten uitvoeren naar de praktijk van de mantelzorgondersteuning in de diverse gemeenten binnen de regio.
 • Onderzoeksvoorstel stoppen met statines
  De werkgroep besprak een onderzoeksvoorstel over stoppen met statines, waaraan de LUMC afdeling PHEG samenwerkt met de Universiteit van Amsterdam. De werkgroep gaf feedback op het voorstel en betuigde steun.
 • Contactlegging met het MBO
  De werkgroep verkende contact met MBO opleidingen. Daartoe maakte de werkgroep kennis met het project Radicale Vernieuwing in het Onderwijs en verkende de werkgroep in overleg met het Mbo-onderwijsprogramma Zorg en Welzijn een mogelijke bijdrage van het Ouderenberaad hierin.
 • Verkenning betrekken klantervaringen in de zorg
  De werkgroep verkende n.a.v. het proefschrift van T. Poot een mogelijke pilot naar hoe in de huisartsenzorg klantervaringen systematisch kunnen worden betrokken in de zorg. Het contact hierover met het bestuur van de regionale huisartsenkring leidde helaas niet tot een positief resultaat, waarna van verdere actie is afgezien.
 • Verkenning samenwerking met EVA
  De werkgroep verkende of en op welke manier een samenwerking met EVA, een ondersteuningsorganisatie voor mantelzorgers in omgeving Leiden, kan worden aangegaan. EVA heeft hiertoe een presentatie verzorgd in een plenaire vergadering van het Ouderenberaad.
 • Notitie ‘Palliatieve zorg in de thuissituatie in Leiden en omgeving’
  Een lid van de werkgroep, eveneens lid van cliëntennaastenraad Propallia, schreef op persoonlijke titel een notitie die ouderen in de regio de weg wijst in de palliatieve zorg thuis. De notitie wordt in 2020 verspreid op de website en op bijeenkomsten van zowel het Ouderenberaad als van Propallia.

3.3.3    Werkgroep Achterban (AB)
De werkgroep Achterban (AB) zorgt voor de relatie met de achterban van het Ouderenberaad en voor voeding van de beide andere werkgroepen vanuit deze achterban.

 • Startnotitie Netwerk
  De werkgroep en secretaris van het Ouderenberaad inventariseerden de mogelijkheden tot het opstarten van een Netwerk, bestaande uit geïnteresseerde ouderen uit de regio, bedoeld voor  het organiseren van panelgesprekken en het verspreiden van een nieuwsbrief. Er werd een startnotitie geschreven voor het opzetten van dit Netwerk. In 2020 wordt hier gevolg aan gegeven.
 • Bijeenkomst Keuzes Laatste Levensfase
  Op 14 mei organiseerde werkgroep AB in samenwerking met Zorg en Zekerheid, een oud lid van het Ouderenberaad en LUMC onderzoeker dr. D.P. Touwen een bijeenkomst behorende tot de bijeenkomstenreeks Keuzes in de Laatste Levensfase, waarvan er al meerdere plaatsvonden in 2018. De bijeenkomst vond plaats in de Vredeskerk te Leiden en was goed bezocht door buurtbewoners.
 • Lijst van knelpunten herzien
  De lijst van knelpunten ervaren door ouderen uit 2015 werd door de werkgroep herzien. Deze knelpuntenlijst werd opnieuw voorgelegd aan Zorg en Zekerheid.
 • Stijladvies en format
  Een stijladvies en format voor brieven en publicaties van het Ouderenberaad werd ontworpen.
 • Website
  De website van het Ouderenberaad werd aangepast en het webbeheer geformaliseerd.
 • Projectgroep themabijeenkomst Wonen
  De werkgroep nam het initiatief om samen met een aantal leden van werkgroep WWZ een projectgroep in te richten om in 2020 een themabijeenkomst over Wonen te organiseren.

3.4    Samenstelling van het Ouderenberaad en interne ontwikkelingen

3.4.1    Leden
In 2019 nam het Ouderenberaad afscheid van Paul Herzberger, Johan Hogendoorn en Cathelijne Louwes als lid van het Ouderenberaad. Daarnaast overleed een lid, Wilma Meijer.
Er werden drie nieuwe leden aangenomen; Herma-Joze Blauuwgeers, Marianne van Brussel en Ronald Huiskens. Oud lid Henk Hoekstra werd opnieuw lid van het Ouderenberaad.
Voor de huidige samenstelling van het Ouderenberaad met informatie over de leden wordt u verwezen naar het Smoelenboek op de website: www.ouderenberaadzuidhollandnoord.nl/Samenstelling/

3.4.2     Ondersteuning

In 2019 werd het Ouderenberaad inhoudelijk en financieel ondersteund door de landelijke Raad van Ouderen, vanuit overheidssubsidie.
In de persoon van prof. dr. J. Gussekloo is het LUMC formeel verantwoordelijk voor het Ouderenberaad. Zij bewaakte in 2019 het budget en leverde coördinerende ondersteuning. Daarnaast leverde het LUMC in de persoon van Patricia van Niekerk secretariële ondersteuning. Het LUMC stelde ook kosteloos vergaderruimte en parkeergelegenheid beschikbaar aan het Ouderenberaad.
Het LUMC en later het UNC-ZH leverde in de persoon van Lisa van Tol inhoudelijke en coördinerende ondersteuning.
De werkplaats Sociaal domein van de Hogeschool Leiden leverde in de persoon van dr. Margaret von Faber inhoudelijke ondersteuning en coördinatie aan de werkgroep Wonen Welzijn Zorg.

3.4.3      Intern beleid
Begin 2019 viel op dat gesprekken over door het Ouderenberaad op te pakken vraagstukken of te honoreren verzoeken lastig verliepen omdat een heldere en gemeenschappelijke visie op doel en missie van het Ouderenberaad ontbrak. Besloten werd tot een positioneringsbijeenkomst of ‘Inspiratiedag’. Deze vond plaats op 11 september 2019. Een projectgroep werkte de resultaten uit en deed een aantal voorstellen voor de werkwijze van het Ouderenberaad. De belangrijkste gespreksonderwerpen waren:

 • Herdefiniëring van de missie van het Ouderenberaad
 • Legitimiteit van het Ouderenberaad, ontleend aan zijn samenwerkingsovereenkomsten met het LUMC, de master Vitality and Ageing, de Hogeschool Leiden, het UNC-ZH en de landelijke Raad van Ouderen
 • Heroverweging van de interne structuur van het Ouderenberaad
 • Overweging van zittingstermijnen


In het Werkplan 2020 is beschreven hoe dit jaar vervolg wordt gegeven aan de activiteiten beschreven in dit verslag.