Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen


                          

 

 Adviezen Wonen:

 

februari 2021

Article: International Journal of Environmental Research and Public Health:
Engaging Older People in Age-Friendly Cities through Participatory Video Design

Engelstalige publicatie

In vervolg op  'Langer wonen van ouderen in de eigen woonomgeving'. filmproject Tuinstad/Staalwijk:

Wijkkrant Tuinstad Staalwijk Leiden
Artikel: Film door en voor ouderen. (blz. 10)

In september trokken zeven oudere bewoners de wijk in om een kort filmpje te maken. Geen speelfilm of iets dergelijks maar een korte documentaire met als overkoepelend thema 'Langer wonen van ouderen in de eigen woonomgeving'. Het was een initiatief van het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord en de Hogeschool Leiden, hierbij ondersteund door de filmprofessionals van de Bromet Filmschool en leden van het Ouderenberaad ZH-N.

Er wordt gewerkt aan een vervolg in Noordwijk.

juni 2020

Betrekken van ouderen bij Wonen, Welzijn en Zorg

(Ongevraagd) Advies Raad van Ouderen (RvO)

In de wereld waarin stelsels en beleid worden ontworpen is onvoldoende oog voor het perspectief van ouderen. Soms wordt dit perspectief op papier en in het systeem benoemd, maar in de dagelijkse praktijk wordt de inbreng van ouderen vaak vergeten.Die participatie zou een automatisme moeten zijn. De raad heeft met name aandacht gevraagd voor het betrekken van ouderen bij het beleid en de voorbereiding daarvan op het gebied van het sociaal domein en de huisvesting.

Zie: www.beteroud.nl/raad-van-ouderen/advies-betrekken-van-ouderen

Zie: pdf download RvO-Advies Betrekken van Ouderen bij wonen, welzijn en zorg

juni 2020

Raad van Ouderen (RvO) geeft advies over wonen

RvO heeft in de afgelopen maanden informatie verzameld over de ontwikkelingen in de ouderenhuisvesting en woonzorgvoorzieningen.
Ouderen ervaren een groot tekort aan levensloopbestendige woningen en aan diverse vormen van wonen met zorg.

Aan dit advies is een belangrijke bijdrage geleverd door één van onze afgevaardigden in de RvO, Theo Roes.Introductie Beter Oud:
Passende Zorg met film interview Theo Roes

Advies zie pdf download:
Langer zelfstandig wonen met zorg

april 2020

Woonvisie Gemeente Leiden en Reactie Ouderenberaad

In 2019 heeft de gemeente Leiden de Woonvisie 2020-2030 en de bijbehorende Uitvoeringsagenda 2020-2030 gepubliceerd.

Spelen deze nota's voldoende in op de vergrijzing van de bevolking? Komen ze tegemoet aan de behoeften en wensen van ouderen op het terrein van wonen en de woonomgeving?

Als antwoord op deze vragen heeft het Ouderenberaad in augustus 2019 een inspraakreactie geformuleerd, die u vindt onder
Reactie Ouderenberaad Woonvisie Leiden 2020-2030

Ook hebben we gebruik gemaakt van de gelegenheid een inspraakavond te bezoeken en daar het woord te voeren.
De boodschap - meer aandacht te besteden aan wonen en zorg van ouderen in de Leidse wijken - is door de Leidse gemeenteraad gehoord.

Maar daar is het niet bij gebleven. Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord is immers een regionale organisatie, in een regio met tal van gemeentes.
Daarom heeft binnen het Ouderenberaad de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) een inventarisatie gemaakt van de situatie in de betrokken gemeentes. Hebben zij een woonvisie, is die actueel, en wordt daarin specifiek aandacht besteed aan ouderen?

Het resultaat is een notitie, vooralsnog alleen intern, met daarin een overzicht van de regionale woonvisies.
Om die te kunnen beoordelen, bijvoorbeeld ten behoeve van inspreken, heeft het Ouderenberaad een
Beoordelingskader voor gemeentelijke woonvisies opgesteld.


Gemeente Leiden zie:

Woonvisie 2020-2030

Uitvoeringsagenda 2020-2030


Ouderenberaad zie:

Reactie Ouderenberaad Woonvisie Leiden 2020-2030

Beoordelingskader voor gemeentelijke woonvisies