Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Op deze pagina staan notities die u kunt downloaden door erop te klikken:

Wat doet de Raad van Ouderen eigenlijk?

De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema's. De raad bestaat uit ouderen, die ook actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken.

De Raad komt regelmatig bij elkaar en richt zich op:

  • het agenderen van actuele en relevante thema's vanuit het perspectief van ouderen;
  • meedenken over de richting en inhoud van de verschillende lijnen binnen het Pact voor de Ouderenzorg;
  • het uitbrengen van adviezen (gevraagd en ongevraagd) over actuele vraagstukken rondom ondersteuning en zorg voor ouderen;
  • het leggen van de verbinding met regionale achterbannen.                           

 

 Adviezen Raad van Ouderen:

 

februari 2021


Raad van Ouderen: geef prioriteit aan het vaccineren van ouderen en risicogroepen

De Raad van Ouderen adviseert minister met klem ouderen en risicogroepen voorrang te blijven geven bij de covid-19 vaccinatie.
De Raad verwijst daarbij naar de Gezondheidsraad, die aanraadt het AstraZeneca-vaccin nu in te zetten voor medische risicogroepen en ouderen van 60-64 jaar, omdat met vaccinatie van die beide groepen de meeste gezondheidswinst kan worden geboekt.

De Jonge heeft op 5 februari 2021 de Tweede Kamer meegedeeld dat het beschikbare Astra-Zeneca wordt ingezet bij ouderen van 60-64 jaar en 18-60-jarigen met een medische indicatie, maar ook bij diverse grote groepen zorgmedewerkers.

De Raad van Ouderen heeft ernstige bedenkingen bij deze veranderde prioriteitsstelling:
‘Een substantieel deel van de ouderen wordt later ingeënt dan eerder voorzien. Maar ouderen (60+) en medische risicogroepen hebben wel  tot 21 keer meer kans ernstig ziek te worden en te overlijden.
Door de aanvankelijke prioriteit voor ouderen (en medische risicogroepen) te handhaven, worden zo min mogelijk ouderen ernstig ziek en/of overlijden zij met veel pijn en benauwdheid.
Deze vaccinatiestrategie leidt niet alleen tot grote gezondheidswinst bij ouderen en medische risicogroepen, maar verkleint ook de kans op overbelasting van het zorgstelsel en geeft per saldo ook meer ruimte aan jongeren.’

Link naar brief:
Brief aan de Minister - Raad van Ouderen - vaccinatie covid 19

november 2020

Advies Raad van Ouderen belcircels en andere corona-initiatieven

In dit adviesrapport reageert de Raad van Ouderen op de adviesvraag van het ministerie van VWS:
'Welke initiatieven die in tijden van corona ontstaan zijn, moeten naar de mening van de Raad behouden blijven?'

Pdf:  Advies-Raad-van-ouderen-belcirkels-en-andere-initiatieven-corona.pdf

Filmpje met uitleg van Joost Bos:

september 2020

Persbericht:
Raad van Ouderen: Eigen regie tot het levenseinde

Naast kwaliteit van leven is kwaliteit van sterven een breed gedragen streven. Het leeft bij vrijwel alle ouderen.
Het ontsluiten van informatie hierover is van belang om ook daadwerkelijk keuzes te kunnen maken.
De eigen regie, zowel in de aanloop naar de laatste levensfase als op het moment en de wijze van sterven is voor ouderen van groot belang.

Dat schrijft de Raad van Ouderen in het advies ‘Voorbereiden op het Levenseinde’ aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Objectieve informatie op een centrale plek is de belangrijkste voorwaarde om de voorbereiding op het levenseinde makkelijker te maken, concludeert de Raad van Ouderen. Het gebrek aan toegankelijke informatie over de mogelijke keuzes in de laatste levensfase is groot. Men adviseert één plek met informatie en standaard wilsverklaringen die aangepast kunnen worden aan persoonlijke wensen. Op deze plek zou ook een algemeen protocol of handleiding moeten komen voor ouderen zelf, familie, verzorgenden en professionals om de stappen voor de laatste fase van het leven zo goed mogelijk voor te bereiden en te doorlopen.

Bewustwordingscampagne
Verder is het noodzakelijk om denken en praten over het levenseinde in te bedden in de reguliere zorg, zonder dat er sprake is van acute dreiging. De Raad van Ouderen adviseert daarom om nut en noodzaak van het voorbereiden op het levenseinde meer aandacht te geven in de media. “Start een landelijke bewustwordingscampagne, over het ouder worden in de volle breedte, waarbij het levenseinde een belangrijk onderdeel is. Met daaraan gekoppeld een programma met lokale en regionale activiteiten. En bijvoorbeeld de mogelijkheden voor individuele gesprekken met professionals.” aldus de Raad.  

Zie: pdf download RvO Advies Voorbereiden op het Levenseinde sept 2020

Zie: filmpje uitleg

juli 2020


Advies over ICT in zorg en welzijn

Veel ouderen kunnen de technologische ontwikkelingen in de zorg niet bijbenen. Dit zegt de Raad van Ouderen in een advies aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De Raad van Ouderen beschrijft in het advies dat er rekening mee gehouden moet worden dat een groot deel van de ouderen de snelheid van de ICT-ontwikkelingen binnen de zorg niet zal kunnen bijbenen en zal afhaken.
Daarom wil de Raad van Ouderen dat goede zorg en ondersteuning behouden blijft voor ouderen die geen gebruik kunnen maken van ICT-voorzieningen en –ontwikkelingen.

Zie: https://www.beteroud.nl/voor-ouderen/raad-van-ouderen/advies-over-ict-in-zorg-en-welzijn 
 
Zie: pdf download RvO advies ICT hulpmiddelen in zorg en welzijn juli 2020

Zie: pdf Persbericht Raad van Ouderen over snelheid technologische ontwikkelingen 


juni 2020

Betrekken van ouderen bij Wonen, Welzijn en Zorg

(Ongevraagd) Advies Raad van Ouderen (RvO)

In de wereld waarin stelsels en beleid worden ontworpen is onvoldoende oog voor het perspectief van ouderen. Soms wordt dit perspectief op papier en in het systeem benoemd, maar in de dagelijkse praktijk wordt de inbreng van ouderen vaak vergeten.Die participatie zou een automatisme moeten zijn. De raad heeft met name aandacht gevraagd voor het betrekken van ouderen bij het beleid en de voorbereiding daarvan op het gebied van het sociaal domein en de huisvesting.

Zie: www.beteroud.nl/raad-van-ouderen/advies-betrekken-van-ouderen

Zie: pdf download RvO-Advies Betrekken van Ouderen bij wonen, welzijn en zorg


juni 2020

Wonen

Raad van Ouderen (RvO) geeft advies over wonen.
RvO heeft in de afgelopen maanden informatie verzameld over de ontwikkelingen in de ouderenhuisvesting en woonzorgvoorzieningen.
Ouderen ervaren een groot tekort aan levensloopbestendige woningen en aan diverse vormen van wonen met zorg.

Aan dit advies is een belangrijke bijdrage geleverd door één van onze afgevaardigden in de RvO, Theo Roes.

Introductie Beter Oud:
Passende Zorg met film interview Theo Roes

Advies zie pdf download:
Langer zelfstandig wonen met zorg

april 2020

Advies tijdens coronacrisis

Raad van Ouderen (RvO)

Naar aanleiding van de maatschappelijke en politieke discussie in de media en in de Tweede Kamer over de bestrijding van de coronacrisis schreef de Raad van Ouderen (RvO) een advies aan minister de Jonge van VWS om aandacht te vragen voor de positie van ouderen. 

De RvO doet verschillende aanbevelingen inzake de toepassing van het leeftijdscriterium bij verdelen van zorg, de knellende situatie in de verpleeghuizen en individuele vragen rond het levenseinde.

Zie: www.beteroud.nl/raad-van-ouderen/advies-coronacrisis

Zie: pdf download Brief RvO aan de minister VWS coronacrisis