Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord

een frisse blik op ouderen

Dit is de pagina Nieuws van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn
Zuid Holland Noord

Klik voor download of doorverwijzing naar andere pagina of externe website voor meer informatie:


juni
2024

Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 4/nr 3 juni 2024

Dit is het derde nummer van de Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord.

We hebben nu een nieuwe, definitieve, datum voor de lezing door mw prof Jet Bussemaker op vrijdag 27 september 2024. Indien u zich eerder al heeft opgegeven, ontvangt u nog een persoonlijke uitnodiging.
Ook andere geïnteresseerden krijgen nog een oproep.

Deze aflevering opent met het profiel van de master Health Ageing and Society, de nieuwe naam die Vitality and Ageing vervangt. De nieuwe naam weerspiegelt beter de inhoud van de opleiding, opzet en doel van het programma veranderen niet.
De samenwerking met ouderen blijft een wezenlijk kenmerk van de opleiding, dat wordt geïllustreerd in een bijdrage over een project seniors for seniors. Daarin gaat het dan weer over hoe ouderen elkaar onderling kunnen ondersteunen.

Ouderen kunnen door een combinatie van gezondheidsproblemen ineens in een crisissituatie terechtkomen:
‘Dokter, zo gaat het niet meer thuis’.
Hoe is zo’n stressvolle situatie te voorkomen, daarover gaat het Friday-project, waarvoor uw medewerking wordt gevraagd.

Twee leden van de werkgroep Onderwijs &Onderzoek onderhouden actief contacten met regionale MBO-opleidingen in zorg en welzijn. Ook hebben zij in het kader van de opleiding waardevol vernieuwend onderwijs twee gastlessen verzorgd voor een groep zijinstromers.

De landelijke Raad van Ouderen geeft gevraagde en ongevraagd adviezen aan de minister van VWS.
Om via onze vertegenwoordigers input te kunnen geven voor het advies ‘Vitaal & Sociaal in elke levensfase’ is binnen onze eigen kring gesproken over ouderenparticipatie.

We herdenken Kees van der Moolen, die lang en zeer actief lid is geweest van het Ouderenberaad.

Ons Jaarverslag over 2023 is vastgesteld en gepubliceerd op onze website.
Hier een korte samenvatting van de kernwerkzaamheden.

Met vriendelijke groet, namens het Ouderenberaad ZH-N,
prof. dr. Jacobijn Gussekloo, voorzitter

mei
2024


Jaarverslag Ouderenberaad ZH-N 2023

In 2023 heeft het Ouderenberaad een start gemaakt met de organisatiestructuur waar we in 2022 intern over nagedacht hebben. Andere structuur voor de werkgroepen, betere taakverdeling en activiteiten die vanuit vertegenwoordigers van meerdere werkgroepen aangestuurd worden.

Veel leesplezier (klikken)

maart 2024

Nieuwsbrief Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
Jaargang 4/nr 2 maart 2024

We openen deze Nieuwsbrief met een uitnodiging voor een bijzondere lezing op 27 september a.s. De toekomst is aan grijs, door professor Jet Bussemaker.
Als voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gaat zij in op de gevolgen van de komende schaarste in de zorg, aan de hand van twee rapporten van de RVS, n.l. De basis op orde en Met de stroom mee.
Deze lezing vindt plaats in het LUMC, waar u van harte welkom bent, ook voor de discussie. De lezing is ook online te volgen.

Vervolgens doen drie onderzoekers LUMC een beroep op u om medewerking te verlenen aan onderzoek naar
a) de invloed op slaapkwaliteit van bewegen op een vaste tijd;
b) de zorg die 65+‘ers  krijgen voor botontkalking nadat zij een heup hebben gebroken;
c) uw wensen als het gaat om uw levenseinde en wat u hier eventueel over heeft opgeschreven.
U vindt informatie over deze projecten en de specifieke vragen verspreid in dit nummer.

Tenslotte komen we bij u aankloppen met de vraag ons te helpen ons Netwerk van geïnteresseerde 60+‘ers uit te breiden.
De meeste ontvangers van deze Nieuwsbrief zijn al lid, en bij uitstek in de positie om binnen uw omgeving mensen te enthousiasmeren zich aan te sluiten.

Wij informeren u verder over een recent advies Ruimte voor Ouderen van de Raad van Ouderen en over de stand van zaken van het project Het gebruik van e-Health in de geriatrische revalidatie aan huis.
Ook nemen we afscheid van een van de leden van ons Ouderenberaad en verwelkomen we een nieuw lid.

Wij wensen u veel leesplezier, en kijken uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet, namens het Ouderenberaad ZH-N,
prof. dr. Jacobijn Gussekloo, voorzitter a.i.

maart 2024

Het Ouderenberaad ZH-N organiseert in 2024 samen met plaatselijke organisaties bijeenkomsten rond het thema:
In gesprek over de dag van morgen - medische keuzes in de latere levensjaren:

8 maart 2024: In samenwerking met Incluzio Leiderdorp
locatie: De Sterrentuin, Van Diepingenlaan 110, Leiderdorp.
Aanvang: 13.30 uur, de zaal is open vanaf 13.00 uur.
Aanmelden:
via e-mail:
Incluzio@Leiderdorp.nl
of bellen met:
071-541 35 36
Informatie andere bijeenkomsten zie: Agenda

februari 2024

Ruimte voor ouderen,
met een inspirerende leefomgeving en mobiliteit als basis 

Ruimte voor ouderen: een prettige en veilige woon- en leefomgeving voor ouderen. En ook ruimte om mee te praten over hoe ouderen willen leven en deelnemen aan de samenleving. 

Het merendeel van alle ouderen in Nederland woont zelfstandig. In de wijk, buurt, stad of platteland.
Dat betekent dat de woon- en leefomgeving prettig en veilig moet zijn. Mobiliteit is belangrijk.
Om de vraag van de ministeries van WVS en I&W 'wat is voor ouderen een gewenste leefomgeving, waarin het prettig bewegen en verplaatsen is en waarin belangrijke activiteiten bereikbaar zijn?' goed te kunnen beantwoorden, heeft de Raad het advies Ruimte voor Ouderen geschreven. 

In het advies benoemt de Raad 16 actiepunten, verdeeld over 5 thema’s:

De thema’s zijn:

  • infrastructuur en inrichting van de leefomgeving 
  • mobiliteit 
  • veilige buurt 
  • aantrekkelijke leefomgeving 
  • participatie & communicatie 

Belangrijke adviezen:
maak van het openbaar vervoer weer een nutsvoorziening en richt de samenleving zo in dat alle inwoners daar een goed leven kunnen leiden. Ook ouderen met een beperking of een vorm van kwetsbaarheid.

Het advies is tot stand gekomen dankzij de betrokkenheid en het meedenken van heel veel ouderen uit het hele land.
Zij hebben deelgenomen aan overlegtafels, waar de vragen van VWS en W&I besproken zijn.

Lees meer, interne pagina Adviezen RvO:

juni 2023

Rapport Raad van Ouderen: 'Zorgen om de ouderenzorg'

In september 2022 bood De Raad van Ouderen minister Helder een eerste reactie op het programma 'Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen' aan.
De Raad van Ouderen is ingegaan op de drie uitgangspunten:
Zelf als het kan, Thuis als het kan, Digitaal als het kan;
de verpleeghuisplekken; de rol van digitalisering; arbeidsparticipatie en de aansturing.

Met dit advies geeft de Raad hier een vervolg aan.
De focus van dit advies ligt op ouderen op of over de drempel van de langdurige zorg:
Ouderen met vergevorderde dementie en/of ouderen met complex lichamelijk lijden, vaak in combinatie met sociale kwetsbaarheid.

Lees meer: (klikken voor PDF download)

 

Zie ook:

Adviezen: